กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวทัศนีย์ วงศ์ศรี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายวิฤทธิ์พล กาญจนอนันต์

นางสาววิภาวรรณ โคกมา

นายธวัช สารบรรณ

นางสาวบุษกล เพช็รกลับ