กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวรัญญา ยอดดำเนิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางบุญเอื้อ ศิริปัญญา

นายนิยม  สมวาจา

นางภาวดี  งามวิลัย

นางสุคนธ์ทิพย์ สีสัน

นายเทียนชัย  ไชยโชค

นางสาวศุภิสรา คำอุดม

นางสาวณัฐพร ธนกรศุภเลิศ

นางสาวดุษฎี จันทร์งาม

นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์

นายสถาพร มอญวัด 

นางสาวจุฑารัตน์ พานเงิน

นางสาวอัญชลี ภู่ศิลป์

นางไอลดา หวังโซ๊ะ

Mr.Julius Aranduque Bustillo