กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายคำรณ ติ๊บแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุวรรณี แย้มศิริ

นางสาวมัทธนา วิเศษดี

นางสาวรุจี ไทยแท้

นางสาวถนอมขวัญ อนะมาน

นางสาวพัฒน์ศรินทร์ จึงพัฒนกุล

นายนพดล โถวิเชียร