กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประทีป ค้ายาดี 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายชาติชาย ชาญกล

นายสันติ์ เสนสอาด

นายเจตนิพัทธ์ หวังชอบ

นายเศรษฐธร น้อยเลิศ

นางสาวดวงดาว ฟักทับทิม

ว่าที่ร.ต. หญิงวันทนา สุ่ยรัมย์