กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางอัญชลี ก้องเวหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฐิตารีย์ ชาโนเพ็ญศิริ

นางพิมจิตร มาท้าว

นางปรีดา ขันอาสา

นางพิศมัย ติ๊บแก้ว

นายคุณเดช ชูกิจวิมล

นางสาวดลพร อาจนาวัง 

นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์

นายธีระศักดิ์ ธรรมวัตร

นายสุทธิชัย ปินะสุ

นางสาวพรทิพย์ ศรีเมือง

นางสาวปรัชญา โคสาดี

นางสาวกนกวรรณ พุ่มไม้

นางสาวนัฐฐยา ธนทรพงศ์สิริ

นางสาวอารยา  บัววัฒน์
(งานบรรณารักษ์) 

นางสาวอาธีวรรณ อันเวช