คณะกรรมการสถานศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสะอาด
ประธานกรรมการ

นายบัณฑิต   เกตุช้าง
กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

นางสุทธิมาลย์  สมวาจา
กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

พันเอกวีระพล  ไกรสิงห์
กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.วิสุทธิ์  วิตตาภิรดี
กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

นางณัฐธยาน์ คีรีธนาวัฒน์
กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

นางสิรินภัสธา  คิรินภัสโภคิน
กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

นายเสน่ห์  เพ็ชรกลับ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายทรงพล  กลิ่นนาค
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวกันยาภัทร  ภัทรโสตถิ
กรรมการผู้แทนครู

นายองอาจ ขอเหล็กกลาง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

พระครูสมุห์มนัส  มานิโต
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

พระอาจารย์ปรีชา  สุเมโธ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายมนูญ  อินช่วย
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบรรลือชัย  ผิวสานต์
กรรมการและเลขานุการ