ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอรวรรณ  อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ