ผู้บริหาร

นายบรรลือชัย ผิวสานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางธมลวรรณ ไชยลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ